NAŠE SLUŽBY

DOBRÝ PROJEKT

SYSTÉM JAKOSTI DOKUMENTACE

Zpracování projektové dokumentace je vždy provedeno dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, za použití nejmodernějších poznatků v oblasti staveb, rekonstrukcí a oprav mostních konstrukcí a silničního stavitelství.

Toto umožňují zejména tyto skutečnosti:

➢ pravidelné sledování všech akcí (odborné konference, výstavy a veletrhy, prezentace odborných firem), zabývajících se zmíněnou problematikou a její sledování v odborných časopisech

➢ zpracování dokumentace je provedeno v souladu se současně platnými ČSN a schválenými Vzorovými listy a Typovými podklady, zabývajícími se touto problematikou

➢ zpracování všech příloh projektu je prováděno za pomoci výpočetní techniky; výkresová dokumentace pomocí CAD programu s vykreslením na plotrovacím zařízení, textové přílohy s využitím moderního textového editoru (v něm je zpracována i tato nabídka) s tiskem na barevné nebo monochromatické laserové tiskárně

➢ pro zpracování dílčích částí dokumentace (geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, diagnostika stavebních konstrukcí a jiné) využívání osvědčených subdodavatelů, se kterými spolupráce běží již delší dobu a ta se osvědčila

➢ přímá spolupráce a informovanost od dodavatelských firem ohledně možností použití určitých detailů a materiálů vhodných pro mostní konstrukce (odvodňovací zařízení, dilatační závěry, systém izolace mostu, povrchová ochrana ocelových a betonových konstrukcí atd.) i ostatní stavby

Za dobu projekční praxe firma zpracovala řadu projektů nových staveb, rekonstrukcí i oprav objektů mostního i silničního stavitelství. Na předchozích stránkách jsme uvedli buď nejzajímavější, nebo typické z nich. Všechny uvedené projekty jsou realizační a jsou také, jak je vidět, bez větších problémů realizovány.

Na dobrou spolupráci s Vámi se těší

Ing. Ivo Prokop

podpis