NAŠE SLUŽBY

MOST EV. Č. 48410-2 PŘES LHOTECKÝ POTOK V OBCI LHOTKA

Pozemní komunikace: III/48410
Bod křížení s vodotečí: JTSK; y=471961,865 m; x=1128002,810 m
Staničení na silnici: liniové = km 3,122; uzlové = km 3,122
Staničení na vodoteči: km 1,4
Úhel křížení: 47,4 gradů
Volná výška pod mostem: 1,42 m

Charakteristika mostu: monolitická železobetonová rámová konstrukce

Délka přemostění: 4,87 m
Délka mostu: 10,45 m
Délka nosné konstrukce: 6,34 m
Kolmá světlost: 3,30 m
Rozpětí jednotlivých polí: 3,80 m
Šikmost mostu: pravá – 47,4 gradů
Volná šířka mostu: 10,05 m
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 7,30 m
Šířka mostu: 10,55 m
Výška mostu nad terénem: 1,94 m

Stavební výška: 0,40 m
Plocha nosné konstrukce mostu: 65,0 m²

Zatížení mostu: třída „A“ dle ČSN 73 6203
Stanovená zatížitelnost: normální 32 t, výhradní 80 t, výjimečná 196 t