PROFIL PM

Projekční firma existující od roku 2007 a plynule navázala na činnost firmy Ing. Ivo Prokop – projekce stavebních konstrukcí, která existuje od roku 1992 a je stále aktivní, provádí činnosti a práce spojené s projektovou přípravou všech projekčních úrovní staveb mostního a v menším rozsahu i silničního stavitelství. Firma vlastní osvědčení autorizovaného inţenýra v oborech dopravní stavby a mosty a inţenýrské konstrukce, dále pak „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací“. Na jednotlivých projektech pracují kromě ostatních pracovníků i dva autorizovaní inţenýři, jeden v oborech dopravní stavby nebo mosty a inţenýrské konstrukce a jeden v oboru mosty a inţenýrské konstrukce.

V oblasti mostního a silničního stavitelství provádí firma tyto práce:

– projektovou dokumentaci nových lávek, mostních objektů a silnic včetně jejich vybavení (propustky, zárubní a opěrné zdi, parkovací plochy, stálé i přechodné dopravní značení atd.)
– projektovou dokumentaci oprav a rekonstrukcí lávek, mostních objektů a silnic včetně jejich vybavení
– prohlídky mostů pozemních komunikací dle zásad ČSN 73 6221
– stanovení zatíţitelnosti a provedení evidence mostů pozemních komunikací dle zásad ČSN 73 6220

Pro vypracování projektové dokumentace zajistíme tyto činnosti a podklady:

– geodetické zaměření území stavby nové i stávající
– inţenýrsko-geologický průzkum (ve spolupráci s odbornou firmou)
– diagnostický průzkum nosných konstrukcí stávajících staveb
– hydrotechnický výpočet toku
– dendrologický a pedologický průzkum, záborový, zemědělský a lesní elaborát
– zmapování a fotodokumentace stávajícího stavu konstrukce

Sloţitější případy výše uvedených činností řešíme vţdy ve spolupráci s odbornou firmou.

Pro realizaci projektové dokumentace zajistíme tyto činnosti:

– kompletní inţenýring staveb
– stavební a autorský dozor na stavbách
– zpracování výrobní dokumentace ocelových konstrukcí mostních staveb

Další práce spojené s projektovou přípravou staveb je moţno dohodnout dle konkrétního případu. Podkladem pro stanovení ceny prací je „Výkonový a honorářový řád“ pro výkony a honoráře architektů, inţenýrů a techniků činných ve výstavbě, definitivní cenu stanovíme po dohodě s objednatelem. Rádi se zúčastníme případného výběrového či konkurzního řízení na projekt stavby.

Technické a materiální vybavení k plnění zakázky:

Celá projektová dokumentace je zpracovávána na počítačích.

 1. Personální počítače PC  - Pentium  (4 ks)

Všichni uživatelé využívají síť – operační systém MS Windows 10

 1. Monitory AOC
 2. Software
  - textové a tabulkové editory: OFFICE 365
  - kreslící programy: AutoCad 2018, Microstation, Bentley InRoads 
  - statické výpočtové programy: SCIA Nexis 32
 1. Tiskárny - laser (KONICA MINOLTA C353 barevná)
 2. Plotrovací zařízení - HP Designjet 500 barevný A0+
 3. Scanovací zařízení - KONICA MINOLTA C353 barevná
 4. Kopírovací stroj - KONICA MINOLTA C353 barevná
 5. Technické pomůcky a přístroje - koužková vazba, řezačky, sešívačky, apod.
 6. Nivelační přístroj - Nicon s příslušenstvím
 7. Optický dálkoměr - Dahlta s příslušenstvím
 8. Diagnostický přístroj betonu - tvrdoměrné kladívko SCHMIDT

Počet zaměstnanců odborných profesí (k dané zakázce): 

Pro firmu PROKOP MOSTY s.r.o. pracuje celkem 6 pracovníků.   

5 inženýrů (1x autorizace v oboru Dopravní stavby a Mosty a inženýrské konstrukce a 1x autorizace v oboru Mosty a inženýrské konstrukce)         

Složení realizačního týmu:  

Zodpovědný projektant: Ing. Prokop Ivo  
Projektanti kmenoví: Ing. Zemánek Tomáš, Vilam Pavel
Projektanti externí: Ing. Knobloch Tomáš, Ing. Šimoník Bronislav
Technicko-administrat. pracovníci:  Ing. Věrná Hana

 

Systém kontroly hotového díla ve firmě:

Ve firmě není zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001. Kontrola jakosti dokumentace probíhá na bázi firemních zásad a zvyklostí.

Seznam podzhotovitelů:

 Podzhotovitel 1 – ValMez geo s.r.o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí

/VÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ/, IČ 04410793

Podzhotovitel 2 – CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

/GEOLOGICKÉ PRÁCE/, IČ 01643541

Podzhotovitel 3 – VUT FAST Brno, Ústav stavebního zkušebnictví, Veveří 95, 602 00 Brno

/ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA STAVEB/, IČ 00216305